อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 26 เล่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 4,166 ถุง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ม. 11 บ้านโคกสำราญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมโยงจุดชมวิวดูนกอ้ายงั้ว โดยติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างพลังงงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แยกส่วนภายในตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 21 ตามบัญชีนวตกรรมไทย จำนวน 144 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2752 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
24/09/2566 [ลิงค์] ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2566 และ 5. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566
12/09/2566 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2566
08/09/2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
30/08/2566 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
30/08/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
16/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนรวม 97.17 อยู่ในระดับ “ผ่านดี”
10/08/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
27/07/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมารบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
19/07/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
05/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด