< กลับ
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องดำเนินการอย่างไร
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องดำเนินการอย่างไร

แสดงความคิดเห็น
https://sa-kwan.go.th/FilesUploads/30502020_16503738818_20200528143108.pdf
ขั้นตอนการขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่) 1.ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับใบรับรองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต่อเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.สระขวัญ ระยะเวลาดำเนินการ 7-14 วัน 2.เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง 2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.3โฉนดที่ดิน 2.4วาระการประชุมประชาคม ขั้นตอนการยื่นในส่วนใบประกอบกิจการฯ 1. ผู้ประกอบการ ยื่นคำรองขอรับใบอนุญาตฯต่อเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ระยะเวลาดำเนินการ 7-15 วัน -เอกสารประกอบการยื่น -สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนารับรองการเป็นนิติบุคคล -ใบรับรองแพทย์ -ใบรับรองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง -ใบมอบอำนาจ ** หากกิจการที่ท่านประกอบมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของประชาน และมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 *** ทั้งนี้ท่านสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ