< กลับ
จะปลูกบ้านใหม่ ต้องแจ้ง อบต.ไหมครับ
ผมจะปลูกบ้านใหม่ เขาบอกว่าต้องไปแจ้งที่ อบต. ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างครับ

แสดงความคิดเห็น
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1 บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 2 สำเนาโฉนาดที่ดิน (ถ่ายเท่าฉบับจริง) 3 ผังบริเวณแบบแปลน รานการประกอบแบบ จำนวน 5 ชุด 4 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน (ข1 ) หมายเหตุ 👉หากท่านส่งสัยในการเตรียมเอกสารให้ติดต่อกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โทร 037258052 ต่อ 14