< กลับ
การเสียภาษี ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
การเสียภาษี ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ เริ่มชำระได้เมื่อไร

แสดงความคิดเห็น
เอกสารที่ต้องใช้ในการชำระภาษี 1.สำเนาเอกสารที่ดิน เช่น โฉนด ,นส.3 ,กสน.,(สปก.4-01,03,08),สทก. 2.สำเนาบัตรประชาชาชนของเจ้าของที่ดิน 3.สัญญาเช่าที่ดิน(หากมี) 4.กรณีที่เคยชำระ ให้นำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้ง เริ่มชำระ ภาษีป้าย -ยื่นเเบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ป้ายเก่า) -กรณี (ป้ายใหม่) ให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน หลังติดตั้งป้ายเสร็จ -ชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบเเจ้งประเมิน (ทั้งใหม่และเก่า) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีตัวใหม่) -ประกาศและจัดส่ง(ภดส.3-,)ภายในเดือนมกราคม 2564 -ประกาศราคาประเมิน(ภดส.12)ภายในเดือนมีนาคม 2564 -เเจ้งประเมินภาษี(ภดส.6,7,8)ภายในเดือนเมษายน 2564 -รับชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2564 ***กรณีภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีตัวเก่า) ผู้ที่ค้างชำระค่าภาษีไม่เกินปี พ.ศ.2562 สามารถยื่่นแบบชำระภาษีย้อนหลังได้