อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
13/12/2565 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03/11/2565 -ประชาสัมพันธ์การจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
16/06/2565 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565
10/03/2565 ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
24/01/2565 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไขเหวัดนกชนิดรุนแรง
13/01/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste
05/11/2564 แผนผังเเสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์
19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/08/2564 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
26/04/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วันที่ 16-31 มีนาคม 2564
26/04/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
22/04/2564 กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
29/03/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564
16/03/2564 ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2564
16/03/2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2564
05/02/2564 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30/12/2563 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
25/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1-15 ธันวาคม 2563
07/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16-30 พฤศจิกายน 2563
07/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
02/12/2563 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
27/11/2563 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564
27/11/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติผู้พิการเดือนพฤศจิกายน 2563
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
11/09/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 17-31 สิงหาคม 2563
16/08/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 16-31 กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
24/07/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
16/07/2563 ประกาศลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มาลง 16-30 มิถุนายน 2563
16/07/2563 ประกาศคนสูงอายุและคนพิการที่มาลงทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563.pdf
03/07/2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
14/05/2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
13/04/2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13/04/2563 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563
13/04/2563 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.19
13/04/2563 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง
13/04/2563 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
02/06/2566 รับสมัครงาน
02/06/2566 ประกาศผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
02/06/2566 บทความ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
02/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สระขวัญ
02/06/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สระขวัญ
02/06/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
02/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
02/06/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
02/06/2566 ประกาศสูงอายุเดือนพฤษภาคม 2563
02/06/2566 ประกาศคนพิการเดือนพฤษภาคม 2563
02/06/2566 ประกาศเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2563
02/06/2566 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02/06/2566 การถ่ายโอนภารกิจ "โครงการฝายคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว" ระหว่างกรมชลประทาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งด่าน
02/06/2566 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
02/06/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/06/2566 ประกาศสภา อบต.สระขวัญ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต.สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระขวัญ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ), โครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งข้อราชการอื่น ๆ
02/06/2566 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหารคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประกาสรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
02/06/2566 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 62
02/06/2566 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นอง๕ืการบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ
02/06/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/06/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยกำหนดวันประชุมสภา อบต.สระขวัญ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
02/06/2566 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดสระแก้ว)
02/06/2566 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566
02/06/2566 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
02/06/2566 แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564-2566
02/06/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
02/06/2566 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจการที่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
02/06/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤสจิกายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/06/2566 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
02/06/2566 ประชามสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
02/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563
02/06/2566 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
02/06/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด 15 วัน
02/06/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
02/06/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
02/06/2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
02/06/2566 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า 265,700 ล้านบาท
03/05/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
02/06/2564 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
20/07/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ
09/08/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สภา อบต.สระขวัญ
30/08/2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนรวม 93.84 อยู่ในระดับ A
13/09/2564 องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
21/09/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
21/09/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญออกประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน
06/10/2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
06/10/2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
10/10/2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
10/10/2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
07/01/2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 
28/01/2565 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
01/02/2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนด 15 วัน
01/02/2565 กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/02/2565 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/02/2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร (การประเมินสมรรถนะ) ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
11/02/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิ๊ก!
11/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
21/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
08/03/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565
10/03/2565 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
24/03/2565 นายอำเภอเมืองสระแก้ว เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
24/03/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
09/05/2565 กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
26/07/2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
26/07/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
08/08/2565 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
11/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คะแนนรวม 93.64 อยู่ในระดับ A
11/08/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
06/09/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
07/09/2565 ด้วยนายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
12/09/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
19/10/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2566
19/10/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
03/11/2565 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
07/11/2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน
07/11/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
10/11/2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
10/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
16/11/2565 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
21/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2
21/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1
29/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนจำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
09/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
12/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2565
30/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566
30/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
02/02/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
08/02/2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่รับสมัครฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
16/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
20/03/2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
04/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
21/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
02/05/2566 [ลิงค์] ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว