อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
12/09/2566 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2566
13/12/2565 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03/11/2565 -ประชาสัมพันธ์การจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ
16/06/2565 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565
10/03/2565 ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
24/01/2565 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไขเหวัดนกชนิดรุนแรง
13/01/2565 ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste
05/11/2564 แผนผังเเสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์
19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26/08/2564 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
26/04/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วันที่ 16-31 มีนาคม 2564
26/04/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วันที่ 1-15 มีนาคม 2564
22/04/2564 กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
29/03/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564
16/03/2564 ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2564
16/03/2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2564
05/02/2564 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30/12/2563 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
25/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1-15 ธันวาคม 2563
07/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16-30 พฤศจิกายน 2563
07/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
02/12/2563 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
27/11/2563 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564
27/11/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติผู้พิการเดือนพฤศจิกายน 2563
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
11/09/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 17-31 สิงหาคม 2563
16/08/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 16-31 กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
24/07/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
16/07/2563 ประกาศลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มาลง 16-30 มิถุนายน 2563
16/07/2563 ประกาศคนสูงอายุและคนพิการที่มาลงทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563.pdf
03/07/2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
14/05/2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
13/04/2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13/04/2563 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563
13/04/2563 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.19
13/04/2563 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง
13/04/2563 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
02/12/2566 รับสมัครงาน
02/12/2566 ประกาศผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
02/12/2566 บทความ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
02/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สระขวัญ
02/12/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สระขวัญ
02/12/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
02/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
02/12/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
02/12/2566 ประกาศสูงอายุเดือนพฤษภาคม 2563
02/12/2566 ประกาศคนพิการเดือนพฤษภาคม 2563
02/12/2566 ประกาศเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2563
02/12/2566 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
02/12/2566 การถ่ายโอนภารกิจ "โครงการฝายคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว" ระหว่างกรมชลประทาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/12/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งด่าน
02/12/2566 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
02/12/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/12/2566 ประกาศสภา อบต.สระขวัญ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต.สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระขวัญ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ), โครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งข้อราชการอื่น ๆ
02/12/2566 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหารคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประกาสรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
02/12/2566 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 62
02/12/2566 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นอง๕ืการบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ
02/12/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/12/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยกำหนดวันประชุมสภา อบต.สระขวัญ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
02/12/2566 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดสระแก้ว)
02/12/2566 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566
02/12/2566 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
02/12/2566 แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564-2566
02/12/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
02/12/2566 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจการที่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
02/12/2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤสจิกายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
02/12/2566 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
02/12/2566 ประชามสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
02/12/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563
02/12/2566 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
02/12/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด 15 วัน
02/12/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/12/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
02/12/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
02/12/2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
02/12/2566 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า 265,700 ล้านบาท
03/05/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
02/06/2564 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
20/07/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ
09/08/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สภา อบต.สระขวัญ
30/08/2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนรวม 93.84 อยู่ในระดับ A
13/09/2564 องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
21/09/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
21/09/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญออกประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน
06/10/2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
06/10/2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
10/10/2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
10/10/2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
07/01/2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 
28/01/2565 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
01/02/2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีกำหนด 15 วัน
01/02/2565 กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/02/2565 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
02/02/2565 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร (การประเมินสมรรถนะ) ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
03/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
11/02/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิ๊ก!
11/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
21/02/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
08/03/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565
10/03/2565 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
24/03/2565 นายอำเภอเมืองสระแก้ว เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
24/03/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
09/05/2565 กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
26/07/2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
26/07/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
08/08/2565 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
11/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คะแนนรวม 93.64 อยู่ในระดับ A
11/08/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
06/09/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
07/09/2565 ด้วยนายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
12/09/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
19/10/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2566
19/10/2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
31/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
03/11/2565 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
07/11/2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน
07/11/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
10/11/2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
10/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
16/11/2565 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
21/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2
21/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1
29/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนจำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
09/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
12/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2565
30/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566
30/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
02/02/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
08/02/2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่รับสมัครฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
16/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
20/03/2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
04/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
21/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
02/05/2566 ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
20/06/2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) เดือน มกราคม 2566
20/06/2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) เดือน มีนาคม 2566
20/06/2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2566
20/06/2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) เดือนพฤษภาคม 2566
21/06/2566 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ
21/06/2566 ประชาสัมพันธ์สิทธิการรับเบี้ยความพิการ
21/06/2566 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
30/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
05/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19/07/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
27/07/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมารบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
10/08/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
16/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนรวม 97.17 อยู่ในระดับ “ผ่านดี”
30/08/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
30/08/2566 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
08/09/2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
24/09/2566 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2566 และ 5. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566
08/11/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
08/11/2566 [ลิงค์] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567