อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์
"หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล"

พันธกิจ
1. บริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการดำเนินการตามกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
3. วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเป็นธรรม
8. ส่งเสริมการบูรณาการยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
9.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การให้ขีดสมรรถนะสูง

หลักการบริหารงานที่สำคัญ
อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประซาสามัคคี ส่งเสริมความดีสู่สังคม

อำนาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
      มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า "ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.)
1. เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมิภาค
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สยจ. ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม แผนพัฒนาจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
3. บูรณาการการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
4. ดำเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจของการะทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรม
6. ให้คำปรึกษากฎหมาย และข้อมูลงานบริการหน่วยงานสังกัดกระทรวง
7. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นส่งต่อเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผล
8. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

บทบาทของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้งข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้น โดยการเฝ้าระวังป้องกัน การควบคุมสถานการณ์ การจัดระเบียบชุมชนและการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ/กฎหมายที่จำเป็น กระบวนยุติธรรม สิทธิและหน้าที่พลเมือง เป็นต้น โดยสนธิกำลังหรือบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบศูนย์ยุติธรรมชุมชน
2. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของเด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และติดตามผลการดำเนินงานแจ้งให้ผู้ร้อง ผู้แจ้งทราบเป็นระยะๆ
3. การจัดการความขัดแย้ง โดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือหลักสันติวัฒนธรรม (ดูแลรักษา/สร้างพันธภาพ ระหว่างเหยื่อ ผู้กระทำผิดและชุมชน)
4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือหรือสนับสนุนใด ๆ ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการนเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเสียหาย ค่าทดแทนช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
คดีจากกองทุนยุติธรรม
5. การรับผู้พันโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่สังคมเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน/สังคมได้ปกติตามความเหมาะสม และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก