อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

📍ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมนี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
👉คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
👉กรณีเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พร้อมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566
👉การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

⏰❎ 26 มีนาคม 2566 เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ตรวจรายชื่อ ถือบัตรประชาชน เข้าคูหาใช้สิทธิของท่านเลือกผู้แทนที่ดี มีคุณภาพ เข้ามาเป็นตัวแทนชาวจังหวัดสระแก้ว