อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4

ารโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 16

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 17

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 18

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำประงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำประงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำประงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3