อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลสระขวัญ ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบกิจการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ระบบการบำบัดน้ำเสีย กลิ่น และแมลง เพื่อให้ประชาชนในตำบลสระขวัญมีความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค โดยมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลสระขวัญเป็นผู้เข้าร่วมอบรม