อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่ออัลบั้ม : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกฎหมายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ : บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัย การประพฤติปฏิบัติตนภายใต้ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)